Open projects

Developer team (3st fullstack developers)

Oppstart: 01.10.2024
Varighet: 31.12.2026 + opsjon.
Beslutning: Før sommeren
Omfang: 3 x 100%
Lokasjon: Oslo, arbeidsdag minst én dag i uken hos kunden. Utover dette arbeid på leverandørens arbeidsplass.
Frist: 10.05.24

Beskrivelse av prosjekt:
Vår kunde søker 3 fullstack utviklere, i inntil 3 årsverk. En av ressursene skal ha rollen som tech lead for teamet. Omfanget og type av ytelse vil kunne variere noe underveis i perioden, og justeringer vil foregå i dialog med leverandøren innen avtalens frister. Oppgaven som scrum master vil også tilligge en av ressursene vi søker etter. Dette kan gå på omgang eller ligge fast til én person. Kundens team organiserer sitt arbeid gjennom Azure DevOps. Ressursene som anskaffes, skal være del av teamet sammen med tre ansatte som er i teamet i dag (produkteier, testansvarlig samt brukerstøtteansvarlig).

Bistanden omfatter følgende arbeidsoppgaver:
Bistanden kan for enkelhets skyld tenkes todelt. På den ene siden trengs det ressurser til å holde i gang eksisterende løsning med oppdateringer, feilrettinger, uttrekk osv. I tillegg er det ønskelig å videreutvikle løsningen i de kommende årene. Disse to oppgavene går ofte inni hverandre. Nå værende arbeid er flyttet til Azure, og det foregår nå en prosess der bedre utnyttelse av skyplattformen er en målsetning. Det er ønskelig å videreutvikle løsningen i samme retning som andre felleskomponentere. Kompetansebehovet kan derfor endre seg i løpet av perioden.

Kompetansekrav:

  • Liferay og webapplikasjoner: Dagens medlemsregister bruker Liferay 7.2 som brukergrensesnitt. Det er behov for ressurser med erfaring med å utvikle webapplikasjoner, fortrinnsvis i Liferay. Kjennskap til installasjon og konfigurering av Liferay samt kjennskap til en rekke av Liferays innebygde applikasjoner/ funksjoner som for eksempel web content management, brukerhåndtering og tilgangsstyring er en fordel. Videre er det behov for kjennskap til Spring MVC, HTML og Javascript som rammeverk for utvikling av webapplikasjoner. I perioden for avtalen kan det bli aktuelt med omskriving av applikasjonen fra Liferay til annen teknologi.

  • ForgeRock og autentisering: Medlemsregisteret bruker ForgeRock Access Management (FAM) til autorisering av brukere, i samspill med autentisering i ID-porten. Det er behov for erfaring med installasjon og oppsett av FAM, inkludert integrasjon med ID-porten og hvordan FAM samspiller med Liferay for pålogging til medlemsregisterapplikasjonen. Kunnskap om sikring av webservices/REST API’er ved hjelp av FAM er også nødvendig. Det er bestemt at medlemsregisteret skal migrere fra bruk av separat brukerdatabase med autentisering gjennom FAM og ID-porten til bruk av felles AD av kunden med autentisering gjennom Microsoft Authenticator. Erfaringer med slike migreringsprosesser vil bli vektlagt.

  • MySQL: Medlemsregisteret bruker MySQL 5.7. Det er behov for erfaring med bruk av MySQL som database for webapplikasjoner.

  • Databasearbeid: Det er behov for erfaring med utforming av spørringer, uttak av rapporter og ulike former for optimalisering av spørringer (for eksempel justering av indekser) slik at kommunikasjonen med databasen blir så effektiv som mulig. Det er videre behov for kjennskap til databasefunksjoner som oppretting av tabeller og brukere samt erfaring med import og eksport av databaser.

  • Integrasjonsutvikling: Medlemsregisteret får inn opplysninger gjennom integrasjon med blant annet Folkeregisteret, Kartverket og Enhetsregisteret. Medlemsregisteret har integrasjon begge veier med tredjepartsleverandører som leverer fagsystemer. Videre har medlemsregisteret integrasjoner med flere interne systemer, og medlemsregisterteamet får en viktig rolle i videreutviklingen av Min side. Medlemsregisterteamet vil også få ansvar for integrasjon med løsning for digital stemming. Integrasjonsutvikling er en viktig kompetanse i denne anskaffelsen.

  • Azure og containerdrift: Som et første steg i en modernisering av medlemsregisteret ble det flyttet til Azure i 2023. Neste skritt blir overgang fra tradisjonell infrastruktur med VM-er til bruk av containere med realisering av tjenester og funksjonalitet ved hjelp av microservices. Det er ønskelig med erfaring fra Azure, med bruk av Azure-tjenester og kjennskap beste praksis (CAF og Hub-Spoke-topologi), samt anvendelse av containere, inkl. orkestrering, feilsøking, bruk av standard Azure tjenester som Key Vault, monitorering o.l. Det er en forutsetning med en viss kjennskap til bygging av containere og containerdrift.

  • Personvern: Medlemsregister inneholder mye personopplysninger av særlig kategori (sensitiv informasjon), så kjennskap til OWASP-rammeverket og/eller andre prinsipper om innebygd personvern vil bli vektlagt.

For personen som skal fylle rollen som tech lead, følger det (i tillegg til programmeringsoppgaver) et ansvar for estimater, løsningsforslag og ideer til ny funksjonalitet. Denne personen vil sammen med produkteier, representere applikasjonsteamet i alle sammenhenger, inkludert i møter med drift og interne og eksterne produkteiere. Tech lead har ansvar for å foreslå og planlegge tekniske forbedringer, både kortsiktige (f.eks. refaktorering og optimalisering av eksisterende funksjonalitet) og langsiktige (f.eks. forbedringer/modernisering av teknisk plattform og arkitektur). Tech lead kontrollerer at løsninger og kode er i henhold til god praksis og i tråd med den etablerte praksisen i medlemsregisteret slik at koden blir enhetlig.

Omfang:
Dagens vedlikeholdsavtale gjelder frem til 1. november 2024. Nye anskaffede ressurser overtar ansvaret for de opplistede arbeidsoppgavene fra dette tidspunktet. I tillegg kan det bli aktuelt med en del arbeidstimer i oktober 2024 i forbindelse med overlapp. Vi må gå i dialog om en konkret plan for dette på et senere tidspunkt.

Søknadsprosess:
CV, oppstartsdato og ønsket pris til angelica.skoldulf@witted.com

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!