Samlingssted for relevant informasjon

FAQ

Vi har stått i fronten av en debatt med Arbeidstilsynet for å få på plass klare rammer og regler for selvstendige konsulenter. Fra 01.01.2024 kan ikke ENK eller AS hvor eier er eneste ansatt i selskapet lovlig fungere som leverandør for innleie på grunn av den nye reguleringen i lovverket.

Våre godkjente konsulentløsninger

Løsningene gjør deg til en del av et godkjent bemanningsforetak slik at du som konsulent kan være lovlig leverandør av innleietjenester. Les mer via lenkene under.

Freelancing in Norway: alive and well or confusing as hell? 🤷‍♂️

Hvorfor er AS med eier som eneste ansatt berørt av de nye innleiereglene?
Fordi ENK/AS med 1 ansatt stort sett leverer tjenester under innleieavtaler SSA-B (ikke oppdragsavtaler SSA-O). De aller fleste av avtalene selvstendige konsulenter har underskrevet er innleieavtaler/bistandsavtale og ikke oppdragsavtaler. Forskjellen her er vesentlig når man skal vurdere om ansvaret ligger hos tjenesteleverandør eller hos bestiller.

Sjekk din kontrakt hvis du er usikker. Les mer om ulike avtaler her.

Hvorfor får ikke AS med eier som eneste ansatt få godkjenning som bemanningsforetak?
Nei.
Fordi man må være i et underordningsforhold i den virksomheten som skal leie ut arbeidstakeren. Eieren i et AS med eieren som eneste ansatt, er ikke i et underordningsforhold i utleievirksomheten, slik det ville vært i et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold. (Arbeidstilsynet, 2024)

Når skal man bruke SSA-O standardavtale?
Bruk SSA-O standardavtale når konsulenten er engasjerer til å utføre et selvstendig stykke arbeid i henhold til avtalen. Oppdraget skal være klart beskrevet på forhånd, og konsulenten får, ut fra oppdragsgivers beskrivelse, et selvstendig ansvar for å levere et ferdig produkt til avtalt tid og pris. Typiske oppdrag hvor du kan bruke SSA-O, er til utarbeiding av produkter som rapporter, utredninger, spørreundersøkelser, kartlegginger, utforming av kravspesifikasjoner, utviklingsarbeider mv.
(Anskaffelser.no, 2024)

Når skal man bruke SSA-B standardavtale?
Bruk SSA-B standardavtale når konsulenten skal yte faglig bistand i et prosjekt hvor oppdragsgiver styrer aktivitetene. Avtalen må definere konsulentens rolle i prosjektet. Rollen kan for eksempel være prosjektleder, kvalitetssikrer eller ressursperson i en arbeidsgruppe. Konsulenten får også her et ansvar for kvaliteten på sin ytelse, men dette ansvaret må sees i sammenheng med oppdragsgivers tilsvarende ansvar for gjennomføringen av prosjektet.

Etter innstramminger i reglene for innleie fra bemanningsforetak (regjeringen.no), er det etter 1. april 2023 begrenset adgang til å leie inn arbeidstakere for å dekke forbigående kapasitetsbehov. Bruk av SSA-B vil i mange tilfeller rammes av de nye reglene. For å vurdere om en kontrakt rammes av de nye reglene, må det både vurderes om det er snakk om innleie, og om den som leier ut er et bemanningsforetak. Nedenfor forklares hvordan du gjør disse vurderingene.
(Anskaffelser.no, 2024)
.

Kan et AS med eier som eneste ansatt få godkjenning dersom selskapet tilsetter én person til i en deltidsstilling?
Hovedinnretningen i arbeidslivet skal være faste ansettelser der en arbeidstaker er ansatt hos en arbeidsgiver, og bruken av innleid arbeidskraft skal begrenses samtidig som kravene til bemanningsforetakene skal skjerpes. Endringer i et AS med eier som eneste ansatt, enten på eiersiden eller på arbeidstakersiden, kan føre til at virksomheten kan søke om og få godkjenning. Utgangspunktet er likevel slik at du ikke skal kunne leie ut deg selv som arbeidstaker.

Hvis et AS med eieren som eneste ansatt gjør tiltak for å tilpasse seg regelverket, ved for eksempel å ansette en ektefelle eller andre i nær slektskap i en liten deltidsstilling, så må de likevel være forberedt på at slike tilfeller vil kunne anses som ikke å innebære et reelt toparts underordningsforhold. Det reelle underordningsforholdet er en forutsetning for lovlig utleie fra et bemanningsforetak. Selskaper som leier inn slik arbeidskraft risikerer å drive ulovlig innleie; det vil også være en mulighet for at det i realiteten vil være et arbeidstakerforhold (Arbeidstilsynet, 2024).

Jeg definerer meg som IT-spesialist. Er jeg da omfattet av “spesialistunntaket”?
Et selskap kan fint leie inn IT-spesialister. En utvikler kan derfor bli innleid dersom selskapet har behov for deres spisskompetanse. Men, selv i “unntaket/særreglene” §3, må konsulenten som leies inn under “spesialistunntaket” være fra et godkjent bemanningsforetak eller produksjonsselskap. Skal man ikke være bemanningsforetak, så MÅ man levere tjeneste/enterprise. Oppdraget må da være klart avgrenset (ref. syvpunktslista/momentlisten) og leverandør må ta ansvar for leveranse.

Blir det tilsyn fra Arbeidstilsynet?
Ja. Gjennom den nye godkjenningsordningen vil Arbeidstilsynet kontrollere at bemanningsforetakene har grunnleggende arbeidsvilkår på plass, og at de er registrert i nødvendige offentlige registre. Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024, med en overgangsordning til 31. mars 2024. (Regjeringen, 2023).


Er det lovlig innleie dersom jeg stiller med eget utstyr, primært baserer meg på hjemmekontor/eget lokale og lager en mer udefinert oppsigelsesavtale?
Eget utstyr og hjemmekontor er i seg selv ikke nok til å gjøre innleie lovlig, da ansvaret (og hvor ledelsen av oppdraget ligger) er viktige momenter. Minstekrav er at kontraktene tydelig henviser til at leverandør har ansvar for kvalitet på leveransen. Videre må oppdragsgiver dokumentere de faktiske forholdene i oppdraget. Det er korrekt at innleievirksomhet slik som det har vært hittil utgår for “AS meg selv” og ENK med eier som eneste ansatt. Det er derfor omorganiseringen/samorganiseringen er viktig her, så man ikke lenger er eneste ansatte i virksomheten, og videre godkjennes som bemanningsforetak. Det skal legges til at ansatte i AS må være faktiske ansatte, med lønn og definert arbeidstid. Nulltimerskontrakter ble ulovlig etter 2019.


Er IT-bransjen rammet av den nye lovgivningen?
Ja.
Selv om lovgivningen i utgangspunktet ikke var tuftet på IT-bransjen især er lovteksten generell og gjelder på lik måte for alle selskap, om man ikke er en del av unntakene. Vi ser at bedrifter og statlige etater allerede har kommet med dette som krav i konsulentbestillinger.


Kan man leie ut IT- spesialister/rådgivere fra godkjente bemanningsforetak?
Ja. Godkjente bemanningsforetak kan fortsatt drive utleie. Imidlertid kan ikke ENK og “AS Meg Selv” hvor eier er eneste ansatt melde seg som bemanningsforetak, og kan derfor kun operere som oppdragstaker.


Jeg eier eget selskap med kun meg selv som ansatt. Vil mitt selskap få godkjenning som bemanningsforetak?

Aksjeselskap (AS) hvor eieren er eneste ansatt er ikke omfattet av ordningen, og skal ikke søke om godkjenning som bemanningsforetak. Planlegger du derimot å ansette flere arbeidstakere i selskapet i nærmeste fremtid, så kan du søke, men du må bekrefte dette i søknadsprosessen. Dette vil bli sjekket senere av Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet, 2024).


Hva er innleie?
Som et klart utgangspunkt er det innleie dersom den som har bestilt arbeidet utført, har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Dersom det er tvilsomt hvem som har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet, taler følgende momenter for innleie, om

 • Det i hovedsak leveres arbeidskraft

 • Arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet

 • Arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver

 • Arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet

Ikke alle momentene må være oppfylt for at det er innleie. Det må foretas en helhetsvurdering. Det er de faktiske forholdene som er avgjørende, ikke om tilknytningsforholdet i avtalen er omtalt som innleie eller tjeneste/entreprise.

Les her for regjeringens veiledning.


Hvor lenge kan jeg være i prosjekt hos samme arbeidsgiver?
Inntil 3 år.


Kan selskaper i utlandet fortsatt leie inn fra et ikke-registrert norsk foretak (ENK eller “AS meg selv”)?
Ja. Hvorvidt norske ENK / “AS meg selv” blir regulert i andre land skal vi ikke mene så mye om. Det er selvfølgelig skattemessige forhold her som er verdt å sjekke opp. Det er egne skatteregler for EØS land og andre land, og hvor du skal beskattes er avhengig av hvor arbeidet gjennomføres, og volum. Dette er noe som skatteetaten bør besvare i hvert enkelt tilfelle.


Kan en virksomhet lovlig leie inn et AS med eier som eneste ansatte?
Nei. En virksomhet kan bare lovlig leie inn arbeidstakere dersom de leier inn fra et godkjent bemanningsforetak eller fra en produksjonsbedrift. En virksomhet kan kjøpe tjenester fra et AS med eier som eneste ansatt, men det vil da være snakk om et rent oppdragsgiver-oppdragstakerforhold og ikke innleie av arbeidskraft. Det er viktig at den som kjøper tjenester fra et AS med eieren som eneste ansatt, er klar over skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker. Det er oppdragsgiveren, den som kjøper tjenesten, som har ansvaret for å bevise at det er snakk om et reelt oppdragsgiver-oppdragstakerforhold, og som må bære eventuelle konsekvenser ved ulovlig innleie (Arbeidstilsynet, 2024).


Hva er forskjellen på utleie fra et godkjent bemanningsforetak og fra en produksjonsbedrift?
Arbeidsmiljøloven skiller mellom to typetilfeller av utleie av arbeidskraft fra virksomheter. Det kan leies ut arbeidskraft fra virksomheter som

Bemanningsforetak har typisk utleie av arbeidskraft som sin kjernevirksomhet. Produksjonsbedrifter er i utgangspunktet det motsatte av bemanningsforetak, og har mer tilfeldig og periodevis utleie av arbeidskraft. En produksjonsbedrift leier typisk kun ut overskudd på arbeidskraft som et alternativ til permittering eller oppsigelse (Arbeidstilsynet, 2024).


Siste oppdatering 06.06.2024

Løpende oppdateringer om saken

Oppdatering 30.04.2024

Saken er sendt til behandling. 13.06.2024 er frist for avgivelse av innstilling. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 20.06.2024. Her kan du følge saken: https://www.stortinget.no/no/S...


Oppdatering 29.04.2024

Representantforslag fremsatt fra Høyre og Venstre om å sikre ansatte i eget selskap muligheten til å selge sine tjenester gjennom innleie. Her kan du følge saken: https://www.stortinget.no/no/S...


Oppdatering 02.02.2024

Nå har Witted i lang tid prøvd å tolke de nye korrigeringene i innleieloven. Etter flere samtaler med konsulenter i nettverket vårt omkring endringer i innleieloven, har vi hatt mange interessante og kreative diskusjoner rundt mulige re-organiseringer og potensielle løsninger. "Blir jeg godkjent i registeret hvis jeg ansetter min partner eller barn i ASet mitt på en delttidsstilling eller nulltimerskontrakt? Er jeg unntatt lovendringen ettersom jeg er en spesialist?". Nå har Arbeidstilsynet kommet ut med en presisering på disse spørsmålene og andre. Du kan lese svarene i sin helhet her.

La oss gå sammen om å finne løsninger og hvordan vi kan stå sammen!

Kontakt oss gjennom dette skjemaet hvis du vil ta en prat.

Oppdatering 16.01.2024

Som tidligere fortsetter vi i Witted å følge opp lovendringene som trådte i kraft 01.01.2024 som påvirker konsulenter i hele landet. Vi ble invitert til et besøk hos advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig 16.1.2024 for å høre mer om lovverkets endringer i hensyn til innleie og vurdering av ansettelsesforhold.

Witted tolker beskjeden til Simonsen Vogt Wiig (SVW) som klokkeklar, og er enig i at endringene vil påvirke selvstendige konsulenter (ENK & “AS Meg selv”) og selskapene de jobber hos. Under følger våre key takeaways.

Key takeaways

Den nye lovgivningen i AML som regulerer relasjonene mellom arbeidsforhold og oppdragsforhold er preseptorisk (ufravikelig) og overstyrer derfor arbeidstakers/oppdragstakers egen vilje. Bakteppet for lovendringen har til hensikt å styrke stillingsvernet, men får også skattemessige og arbeidsrettslige konsekvenser for selskapene som leier inn arbeidskraft.

Før var det mer vagt hva som skulle bli benyttet som vurderingskriterium for arbeidsforhold, men nå er de kriteriene blitt en del av selve lovteksten. Dette tydeliggjør hva som skal vurderes for å skille på oppdrag og arbeidsforhold. Presumsjonsregelen uttrykker at “dersom det ser ut som en arbeidstaker så er det også det”.

Ny del av loven tar inn; ” Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.” Dette fører til at oppdragsgiver har dokumentasjonsplikt for å sannsynliggjøre at dette faktisk er tilfellet. Videre får dette også arbeidsrettslige og skattemessige konsekvenser for selskapene som leier inn. Dersom selskapet blir ansett som arbeidsgiver så kan selskapet bli tvunget til å til å utbetale feriepenger, pensjon tilbake i tid for hele perioden hvor den arbeidstaker har vært der, samt arbeidsgiveravgift til staten.

Vi gikk også gjennom punkt for punkt syvpunktslista som blir benyttet til å vurdere oppdrag og ansettelsesforhold i rettsvesenet.

Som en del av forarbeidene er det laget en liste som skal bidra til å vurdere hvor grensen går mellom oppdragsgiver og arbeidsgiver. Advokatene sier at selv gjennom bruke syvpunktslista er det ikke lett å vurdere hvor skille går, og å vite hvor rettsapparatet trekker linjen. En viktig vurdering er derimot om oppdragstaker jobber for egen regning og risiko (bærer oppdragstaker kostnader eller får hen det hen trenger fra oppdragsgiver? Og har hen ansvar for resultatet?)

 1. Må arbeidstaker stille seg personlig til disposisjon?
 2. Må han underordne seg oppdragsgivers styring og kontroll?
 3. Stiller oppdragsgiver lokaler, utstyr osv. til disposisjon?
 4. Bærer oppdragsgiver ansvar for resultatet?
 5. Får arbeidspersonen en form for lønn for arbeidet?
 6. Er forholdet mellom partene stabilt og oppsigelig med bestemte frister?
 7. Er det stort sett tale om arbeid for én oppdragsgiver?

Dersom svarene på ovennevnte spørsmål stort sett er ja, vil forholdet bli ansett som et arbeidstakerforhold, hvor arbeidstaker har alle rettigheter og plikter etter arbeidsforholdet og arbeidsmiljøloven. Det er likevel viktig å være klar over at syvpunktslista ikke er ment uttømmende og at den heller ikke skal anvendes mekanisk; vekten av det enkelte moment kan variere fra sak til sak, og andre momenter kan trekkes inn.

For de som ønsker å lese mer på dette så har SVW en oppsummering på temaet her.

For deg som enten er bekymret for eget prosjekt eller din posisjon som selvstendig, eller som ønsker å tilegne deg litt mer innsikt i den nye lovgivningen, ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet og vi vil skreddersy en løsning for deg.

Oppdatering 20.11.2023

Arbeidstilsynet trekker tilbake informasjon og skaper ny forvirring om Innleieloven!

Forrige uke fikk vi tydelige svar fra Arbeidstilsynet. Da sa de at AS med bare én ansatt som skal drive utleie av arbeidskraft skal være registrert som Bemanningsforetak. Dette var også tydeliggjort på deres hjemmesider. I går kveld, 20. November fikk vi en kontrabeskjed og må dessverre informere om at det igjen er usikkerheten som råder.

Meldingen vi fikk direkte fra Arbeidstilsynet:

"Vi fikk fredag ettermiddag beskjed fra departementet om at vår (Arbeidstilsynets) forståelse av regelverket ikke samsvarte med deres (Departementet). Departementets vurdering er at enpersonbedrifter ikke kan anses som en virksomhet som leier ut arbeidstakere. På denne bakgrunn har vi(Arbeidstilsynet) på våre nettsider nå fjernet vår tidligere vurdering om at AS med ansatt eier kan søke om godkjenning som bemanningsforetak. Vi (Arbeidstilsynet) er i dialog med departementet, og vil oppdatere informasjonen hvis den endres."

Det er helt uforståelig at myndighetene våre ikke har svarene på hvordan selvstendig næringsdrivende skal kunne drive virksomhetene sine når vi nå snart er på vei inn i et nytt år.

Det vil altså si at AS med bare én ansatt ikke skal søke om å bli godkjent som bemanningsforetak. Hva betyr dette videre?Kan vi bare fortsette som før, eller kommer de med en ny snedig løsning?

Med flere selvstendige jobber vi aktivt for å skape alternative løsninger som er tilpasset de forskjellige utfallene som vi nå kan se.Målet er at uansett hva så skal dere kunne jobbe likt eller tilnærmet likt som før!

Følg med her og i vår Slack, vi kommer med løpende oppdateringer.

---

Lovverket

1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak strammet inn. Bakgrunnen for denne endringen var å regulere bygg- og anleggsbransjen, hovedsakelig i og rundt Oslo, og med det forhindre sosial dumping. I tillegg til å regulere en bestemt bransje er loven revidert og alle bransjer vil i større eller mindre grad bli påvirket — også IT-bransjen. I tillegg til denne endringen vil det fra 1.januar 2024 stilles krav til at utleier av arbeidskraft er godkjent som bemanningsforetak. Det betyr at alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert og godkjent som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.

Hva skapte forvirring?

Regjeringens veileder og tidligere svar fra Arbeidstilsynet har ført til forvirring rundt flere punkter, spesielt for selvstendige konsulenter som jobber alene fra sitt AS.

"Kjøp av tjenester fra en virksomhet som består av kun én person (enkeltpersonforetak eller selskap hvor eieren er eneste ansatt) vil heller ikke anses som innleie etter arbeidsmiljøloven. I forholdet mellom virksomheten som skal ha arbeidet utført, og personen som utfører arbeidet, er det her viktig å være oppmerksom på skillet mellom et arbeidsforhold og et oppdragsforhold. Se definisjonen av arbeidstaker i arbeidsmiljøloven § 1-8.1"

Avsnittet ble forsterket med en fotnote som sa at:«Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.»

Avsnittet som er hentet fra Regjeringens veileder har ført til en forståelse om at Frilansere som driver utleie ikke trenger å være registrert som Bemanningsforetak, men at de på et vis er unntatt lovverket. Dette har Witted forsøkt å tydeliggjøre at ikke stemmer. Det fikk vi bekreftet via Arbeidstilsynet sitt utspill i Kode24 14.11:

"Dersom du er ansatt i ditt eget aksjeselskap, og formålet til selskapet er utleie av arbeidskraft, vil kravet til godkjenning som bemanningsforetak gjelde deg fra 1. januar 2014."

Likevel har det vært forvirring og motstridende beskjeder på om AS med bare én ansatt i det hele tatt vil kunne bli godkjent som bemanningsforetak gjennom den nye digitale løsningen.

Witted tok tak i det!

De siste ukene har vi stått i front for å tydeliggjøre et regelverk som både har vært både uklart og med potensielt dramatiske konsekvenser for Selvstendige Konsulenter. Vi har stått i debatten med fagforeninger og jobbet oss inn mot Arbeidstilsynet. Vi har diskutert med jurister, samarbeidspartnere og store deler av vårt nettverk. Frem til i dag har vi fått motstridende svar på om Selvstendige konsulenter med eget AS i det hele tatt vil kunne blir godkjent som bemanningsforetak i den nye løsningen som åpner 20. November.

💥I dag er vi glade for å si at vi fikk en tydelig beskjed fra Arbeidstilsynet om at det vil være mulig for AS med kun en ansatt å bli godkjent som bemanningsforetak 🥳. (*tilbaketrukket; se oppdatering over)

Dere som driver som selvstendige kan altså fortsette på samme måte, så lenge dere registrerer dere og blir godkjent som Bemanningsforetak.

Hva gjør vi videre?

Vi vet at det er nytt for mange at de må godkjennes som Bemanningsforetak for å ta ordinære innleieprosjekter fremover. Derfor kommer Witted til å bistå konsulenter i vårt nettverk med dette. Arbeidstilsynet gjennomfører et webinar den 23. November. I etterkant av dette inviterer vi til et eget webinar med spesifikk informasjon til IT-konsulenter.

Vi kommer til å hjelpe både konsulenter og våre kunder med å lage arbeidsavtaler som gjør at avtalen i sin helhet er compliant.

Freelancing in Norway: alive and well or confusing as hell? 🤷‍♂️

Er du fortsatt forvirret vil vi gjerne hjelpe deg, så ikke nøl med å kontakte André Nørbech på epost eller i vårt Slacknettverk

For talents

TOP PROJECTS FOR SOFTWARE FREELANCERS

Witted Partners helps software freelancers find projects that match their skills and preferences. All you have to do is to tell us your criteria. If you’re just embarking on your first deep-dive into entrepreneurship, we’ve got you covered, too.

For companies

SENIOR SOFTWARE CONSULTANTS FOR PROJECTS

Get handpicked senior software professionals matched to your needs. Our roster of over 2500 talents will make sure we will find you a perfect fit in minimal lead time. From single talents to ramp-up of entire units.

Lit projects

We have tens of millions of euros worth of onsite and remote projects up for grabs for software professionals and designers in Finland, Norway, Sweden, Denmark, and US. Pick and choose the projects you’ve been dreaming of.