Open projects

Advisor

Oppstart: ASAP
Varighet: Ut året, med opsjon på 3+3 mnd
Omfang: 50-150% (2-4 konsulenter, gjerne team)
Lokasjon: Oslo eller Bergen, og remote.
Frist til Witted: 14.08.24

KS Digital har vokst betydelig i antall ansatte det siste året og jobber både med å utvikle egen organisasjon, etablere oss som selskap, finne og etablere nye tjenesteområder og levere i tråd med forpliktelsene vi allerede har. De trenger nå ekstra kapasitet til å sikre gjennomføring av enkelte av tiltakene og har behov for fleksibilitet ut fra oppgaver og tilgang på egen kapasitet og kompetanse. Oppgavene har et spenn kompetansemessig og vi ser for oss avtale med et større kompetansemiljø og at innsatsen koordineres helhetlig. Vi mener dette er mer effektivt enn å inngå separate avtaler innen de ulike områdene og det er synergier mellom de ulike oppgavene.

Dette er behovene som foreligger nå:

 • Bistand til gjennomføring av oppdragsdokumentet

Vi ønsker bistand til etablering av sourcingstrategi og SLA.I tillegg skal vi måle kundetilfredshet og dette kan evt skje i sammenheng med dette arbeidet.

 • Utredning og etablering av operativt økosystemansvar

Sektoren har flere økosystemer innen ulike fagområder. Det pågår nå arbeid med å utrede og etablere koordinering/samordning av økosystemet innen barnevern relatert til både utrulling av innbyggertjenester som skal skje til høsten (inklusive gjennomføring ROS), operativ samordning innen drift/beredskap og innen videreutviklingsbehov. Dette inkluderer også oppfølging av leverandørene (Netcompany og Visma) og samarbeidspartnerne i økosystemet, som Bufdir. Utstrakt samarbeid med sektoren er en forutsetning.

 • Potensielle andre oppgaver

Andre områder det kan være aktuelt å få bistand innen er avklare behov for støtte til oppfølging og fakturering av kunder/samarbeidspartnere (CRM). Vi ser også på behov for bedre oversikt over ressurser, planlagte aktiviteter, mulige aktiviteter og faktisk bruk av tid. Dette kan også vurderes og få støtte til utredning av i dette oppdraget.

 • Strategisk rådgivning til toppleder

Toppledelsen har behov for å knytte til seg en sparringspartner for strategiske spørsmål ift selskapet og aktørbildet, samt utøvelse av lederrollen. Her er det ønskelig med tilgang til en svært erfaren rådgiver med god forståelse for kommunal sektor, forretningsutvikling samt rollen som toppleder. Det er aktuelt med generell sparring om konkrete spørsmål, dokumentgjennomganger med videre. Tilrettelegge for tilgang på nettverk, fasilitering av møter med aktuelle samarbeidspartnere med videre.

Krav

 • Konsulentene skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

Følgende kvalifikasjoner/kapabiliteter legges til grunn:

 • Relevant høyere utdanning, sertifiseringer og kurs (f.eks. innen offentlig anskaffelser og prosjektledelse). Svært relevant erfaring oppveier for utdanningskravet.
 • Erfaring med etablering av tilsvarende oppgaver som er nevnt i bakgrunnen for oppdraget.
 • Erfaring fra offentlig og særlig kommunal sektor er en stor fordel. For oppgaven med etablering av økosystem samt opsjonen på strategisk bistand til toppledelse er det et krav at tilbudte ressurser har erfaring fra kommunal sektor og har god kjennskap til hvordan styring av digitalisering skjer i offentlig og kommunal sektor.
 • Det er en fordel med erfaring fra beredskapsarbeid og ROS
 • Kommunisere klart og tydelig både på norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeidsevner
 • Mulighet for å koble på relevante støtteressurser ved behov. Beskriv hvilke type ressurser som antas kan være relevante og kan stilles tilgjengelig og innenfor hvilke områder som tilbyder antar kan være relevant ut fra beskrivelsen.
 • Oppstart ønskes så raskt som mulig etter kontraktsinngåelse. Spesifiser gjerne.
 • Mulighet for fleksibilitet underveis i oppdraget.

Søknadsprosess

 • Beskrivelse av de 2 mest relevante oppdrag, med referanser
 • CV på aktuelle kandidater. Vi ser for oss cv på 2 – 4 personer, maks en A4-side pr cv. Det gis anledning til å vise fram eksempler på andre støtteressurser, maks 1 side.
 • Ønsket pris
 • Oppstartsdato / når konsulenten(e) er tilgjengelig + omfang

Send søknaden på mail til angelica.skoldulf@witted.com

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!