Open projects

Cloud Consultants

Oppstart: 21.08.24
Varighet: 31.12.24, opsjon ut 25
Omfang: Inntil 3 konsulenter i varierende prosentandel, estimert
inntil 150-200% stilling per måned
Lokasjon: Remote, men noe reisevirksomhet må påregnes til kundes kontorer i Tromsø eller Bodø. Behov for tilstedeværelse avtales direkte mellom Kunde og konsulent.
Priskategori: Konsulent (2-4år), seniorkonsulent (5-7år), Spesialist (min 8år)
Språk: Norsk, svensk og dansk
Frist til Witted: 07.08.24

Beskrivelse av prosjekt
Helse Nord vedtok nylig en skystrategi som gjelder for hele foretaksgruppen.
Helse Nord IKT har i kraft av det tildelte helhetsansvaret for forvaltning av IKT-tjenester fått ansvar for realisering av skystrategien.

Prosjekt for realisering av Helse Nords skystrategi (SKY) skal sørge for strukturering og etter hvert økning i bruk av allmenne skytjenester i en hybrid infrastruktur. Dette gjennom å etablere en avtalemessig, organisatorisk og teknisk grunnmur som muliggjør økt skybruk på en forsvarlig og effektiv måte.

Formålet med oppdraget er å bistå Helse Nord IKT, heretter Kunden, med å ytterligere konkretisere og operasjonalisere skystrategien. SKY-prosjektet forventes å gå over flere år, hvor dette oppdraget vil utgjøre en av de innledende aktivitetene som skal bidra til å gi arbeidet form og retning. Dette gjennom utprøving av skytjenester og utarbeidelse av operasjonaliserbare første versjoner av ‘governance’ (retningslinjer, styrings- og forvaltningsdokumentasjon) for skybruk. Disse aktivitetene skal bygge skykompetanse hos Kunden, informere målbilde for fremtidig skybruk og tilhørende anskaffelser.

Helse Nord IKT søker et team som til sammen har spisskompetanse på sky-transformasjon, fra strategiske vurderinger til etablering av ‘governance’ og teknisk utførelse.

For å tydeliggjøre sin forståelse av oppdraget og synliggjøre sin kompetanse på fagområdet bes leverandør derfor også om en oppdragsforståelse som vil vektlegges under den videre evalueringen. I denne ønskes det også et estimat på ressurspådrag per tilbudte konsulent

Prosjektet har så langt:

 • Utarbeidet en overordnet skystrategi
 • Utført erfaringsutveksling om "skyreiser" med en rekke andre offentlige aktører
 • Overordnet kartlagt avhengigheter og nåværende bruk av sky i Helse Nord IKT Iverksatt en kartlegging av alle applikasjoner i Helse Nord. Dvs. applikasjoner tilhørende helseforetakene utover Helse Nord IKT HF
 • Etablert en styrings- og prosjektgruppe for prosjektet, samt en bredere utvidet referansegruppe bestående av allmenn sky-interessenter på tvers av organisasjonen
 • Konkretisert sentrale leveranser i del-leveranser som arbeidet organiseres rundt
  Begynt arbeidet med å konkretisere rammer for og kandidater til POCer

Prosjektets sentrale leveranser:

 • Kartlegging av bruksområder på kort, mellom og lengre sikt mht. arbeidslaster innen infrastruktur, plattformer, utvikling og helsetjenester
 • Informert av Proof of Consepts (PoC) på et tidlig stadium
 • Definere ‘governance’, driftsmodell og eventuelt kompetansesenter (CCoE) for sky, samt bygge kompetanse
  • Informert av PoCer på et tidlig stadium
 • Anskaffelse og påfølgende implementering av IaaS og PaaS tjeneste(r) i allmenn sky
  • Herunder bygging av grunnmur i sky i en hybrid infrastruktur.

Konsulentens hovedoppgaver og ansvarsområde

 • Faglig sparring rundt prosjektets overordnede innretning og veivalg.
 • Drive arbeidet med Proof-of-Concept med hensyn til utførelse av teknisk etablering (arkitektur, landingssoner mv.), samt bidra til å sikre ønsket kompetansebygging
 • Fasilitere prosesser for og bidra med faglig ekspertise på utarbeidelse av beslutnings og vurderingsrammeverk for bruk av allmenn sky inkludert anskaffelsespolicy
 • Bidra med faglig ekspertise på utarbeidelse av Sikkerhetspolicy for allmenn sky
 • Fasilitere prosesser for og bidra med faglig ekspertise på første versjon av driftsmodell for skytjenester
 • Bistå i prosjektets øvrige leveranser etter prioritering og behov

Prosjektet er av natur omfattende og prioritering av aktiviteter gjøres fortløpende basert på behov, ny innsikt og læring.
Konsulentenes ansvarsområder vil derfor kunne justeres underveis

Kompetanse og erfaring

 • Flere års erfaring med skyteknologi og å drive skytransformasjon/‘Cloud adoption’, gjerne fra sammenlignbare organisasjoner
 • Flere års erfaring med etablering av sky-‘governance’ og sikkerhet for og i skyløsninger, gjerne fra sammenlignbare organisasjoner
 • Minimum dokumentert erfaring med teknisk etablering i Azure (arkitektur, landingssoner mv.) Flere års teknisk erfaring fra Azure og gjerne flere skytjenesteleverandører, inkludert design og etablering av helhetlig allmenn skyarkitektur er ønskelig.
 • Flere års erfaring med etablering og gjennomføring av drift og forvaltning av allmenne skytjenester på tvers av IaaS, PaaS og SaaS
 • Grunnleggende sertifiseringer innenfor én eller flere skyplattformer (gjelder alle konsulenter). Spesialistsertifiseringer innenfor én eller flere skyplattformer er ønskelig.

Oppdragsforståelse:
Helse Nord IKT ønsker leverandørens tilnærming til oppdragets beskrevne hovedoppgaver med hensyn til metodikk, teamorganisering/sammensetning og ressursutnyttelse. Det må tydeliggjøres at leverandøren har en forståelse av hva Helse Nord IKT ber om.

Oppdragsforståelsen vektlegges i evalueringen.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!